Nariadenie vlády č. 100/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2020 Z. z.

Platnosť od 18.03.2021
Účinnosť od 01.04.2021

100

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. marca 2021,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2020 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 78e zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 66/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2020 Z. z. sa mení takto:

1. § 1 a 2 znejú:

㤠1

(1) Výška finančného príspevku ustanovená v prílohe č. 4a zákona na jedno miesto v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“) uvedenom v § 25 až 27 a 29 zákona na mesiac a na rozpočtový rok sa uplatňuje s odchýlkami ustanovenými v § 2.

(2) V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude ukončená krízová situácia, sa ustanovenia štvrtej časti štvrtej hlavy zákona uplatňujú s odchýlkami ustanovenými v § 3.

§ 2

Výška finančného príspevku poskytovaného obci podľa § 71 ods. 7 zákona na poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 25 až 27 a 29 zákona a výška finančného príspevku poskytovaného neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby podľa § 78aa zákona na poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 25 zákona na jedno miesto pre príslušný druh sociálnej služby na

a) mesiac, ktorým je apríl až december rozpočtového roka 2021, je 250 eur,

b) rozpočtový rok 2021 sa určí ako súčet výšky tohto finančného príspevku na

1. mesiace január až marec rozpočtového roka 2021 vo výške 150 eur na jedno miesto na mesiac a

2. mesiace apríl až december rozpočtového roka 2021 vo výške 250 eur na jedno miesto na mesiac.“.

2. V § 3 sa vypúšťajú odseky 7 až 11.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.


Igor Matovič v. r.