Nariadenie vlády č. 76/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Platnosť od 10.04.2020
Účinnosť od 10.04.2020 do21.05.2020

76

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. apríla 2020

o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu1) a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.2)

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády je

a) tržbou čistý obrat podľa osobitného predpisu1) a príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu,2)

b) odvádzateľom fyzická osoba alebo právnická osoba povinná odvádzať poistné na sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie alebo preddavok na poistné na verejné zdravotné poistenie, ak je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 293ew zákona alebo osobitného predpisu,3)

c) činnosťou činnosť, z ktorej má odvádzateľ právo na tržbu,

d) aktuálnym mesiacom kalendárny mesiac, za ktorý sa zisťuje pokles tržieb odvádzateľa,

e) predchádzajúcim rokom kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom je aktuálny mesiac,

f) mesačným priemerom tržieb podiel tržieb odvádzateľa dosiahnutých za predchádzajúci rok a čísla 12.

§ 3

(1) Pokles tržieb odvádzateľa, ktorý vykonáva činnosť v aktuálnom mesiaci, sa určí porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac s výškou tržieb za mesiac

a) v predchádzajúcom roku, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý predchádzajúci rok, s mesačným priemerom tržieb,

b) február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom.

(2) Pokles tržieb odvádzateľa podľa odseku 1 sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.

§ 4

Spôsob určenia poklesu tržieb určený odvádzateľom podľa § 3 sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

§ 5


Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 333/2014 Z. z.

2) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3) § 38ev zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.