Zákon č. 56/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 25.03.2020
Účinnosť od 25.03.2020

OBSAH