Vyhláška č. 52/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.03.2020
Účinnosť od 01.04.2020

52

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

zo 16. marca 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 1 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení vyhlášky č. 50/2015 Z. z. a vyhlášky č. 105/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa slová „§ 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z.“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 1 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov“.

2. V § 1 ods. 5 písm. b) sa za slovom „štítku“ vypúšťa čiarka a slová „bachorového bolusu“.

3. V § 6 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak kontaktná osoba nie je držiteľom,“.

4. V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová ,,preukázateľným spôsobom“.

5. V § 7 odsek 2 znie:

(2) Doklad o premiestnení hovädzieho dobytka, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, po potvrdení zašle podľa § 37 ods. 2 písm. b) ôsmeho bodu zákona poverenej osobe držiteľ chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo, a držiteľ chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo, do siedmich dní od premiestnenia hovädzieho dobytka.“.

6. § 7 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Hlásenie zmien v chove hovädzieho dobytka alebo doklad o premiestnení hovädzieho dobytka sa zašle preukázateľným spôsobom v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

(4) Ak poverená osoba zistí, že údaje v hlásení zmien v chove hovädzieho dobytka alebo v doklade o premiestnení hovädzieho dobytka sú chybné, zašle držiteľovi výpis chybných dát. Držiteľ zašle poverenej osobe hlásenie zmien v chove hovädzieho dobytka alebo doklad o premiestnení hovädzieho dobytka upravený podľa výpisu chybných dát do siedmich dní od jeho doručenia spôsobom uvedeným v odseku 3.“.

7. V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „hovädzieho dobytka“.

8. V § 8 odsek 4 znie:

(4) Strata, zničenie alebo odcudzenie pasu sa do siedmich dní oznámi poverenej osobe. Poverená osoba na základe odôvodenej žiadosti držiteľa o vydanie duplikátu vystaví náhradný pas, ktorý obsahuje pôvodné údaje a identifikátor duplikátu. Údaje o vydaní duplikátu sa zaznamenávajú v centrálnom registri.“.

9. V § 8 ods. 5 sa slová „posledný držiteľ bezodkladne vráti pas poverenej osobe“ nahrádzajú slovami „pas posledný držiteľ vráti do siedmich dní poverenej osobe“.

10. V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová ,,hovädzieho dobytka“.

11. V § 10 ods. 1 písm. d) piaty bod znie:

5. plemeno a farbu srsti zvieraťa; ak neexistuje údaj o plemene zvieraťa, uvedie sa len farba srsti zvieraťa,“.

12. V § 10 ods. 3 sa slová „písomnej forme“ nahrádzajú slovami „listinnej podobe“ a slovo „forme“ sa nahrádza slovom „podobe“.

13. Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11b

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2020

Jedinec hovädzieho dobytka, ktorý je narodený na území Slovenskej republiky, alebo jedinec hovädzieho dobytka, ktorý je dovezený z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, a ktorý je do 31. marca 2020 označený elektronickým identifikátorom vo forme bachorového bolusu, sa označí spôsobom podľa § 1 ods. 5 do 15. mája 2020.“.

14. V prílohe č. 2 časti Návod na vyplňovanie tlačiva „Registrácia chovu“ bode 08 sa na konci pripája táto veta: „Tieto údaje neuvádzajte, ak kontaktná osoba je držiteľom.“.

15. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 20/2012 Z. z

VZOR

Doklad o premiestnení hovädzieho dobytka

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.


Gabriela Matečná v. r.