Vyhláška č. 448/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 21.05.2021

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.05.2021 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
20.05.2021 - 20.05.2021

Pôvodný predpis

30.12.2020