Vyhláška č. 433/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 47/2019 Z. z.

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

433

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 47/2019 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 16 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 47/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. januára 2021 sa vykoná prvýkrát v marci 2021 za január 2021. Ročné prerozdeľovanie poistného podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. januára 2021 sa vykoná prvýkrát v roku 2022 za rok 2021.“.

2. Príloha č. 5 znie:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 67/2018 Z. z.

Výpočet mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné za mesiac .......... rok ...........

“.

3. Príloha č. 9 znie:

„Príloha č. 9 k vyhláške č. 67/2018 Z. z.

Výpočet ročného prerozdeľovania poistného za rok ..........

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Marek Krajčí v. r.