Vyhláška č. 431/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2021

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

431

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2020,

ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2021

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2021 je uvedený v prílohe.

§ 2

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2021 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za január 2021.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Marek Krajčí v. r.


Príloha k vyhláške č. 431/2020 Z. z.

ZOZNAM FARMACEUTICKO-NÁKLADOVÝCH SKUPÍN NA ROK 2021