Vyhláška č. 39/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule

Platnosť od 06.03.2020
Účinnosť od 01.05.2020

39

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 5. februára 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a

(1) Prílohy č. 3 a 5 v znení účinnom od 1. mája 2020 sa vzťahujú na podávanie príslušných správ za rok 2020.

(2) Prílohy č. 4 a 6 v znení účinnom do 1. mája 2020 možno použiť na predkladanie správ podľa týchto príloh najdlhšie do 31. júla 2020.

“.

2. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

3. Prílohy č. 3 až 6 vrátane nadpisov znejú:

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2020.


Peter Žiga v. r.