Nález č. 388/2020 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2018 zo 4. novembra 2020 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 82b ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 18.12.2020
Účinnosť od 18.12.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.12.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.12.2020