Opatrenie č. 384/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

Platnosť od 17.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH