Zákon č. 359/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021 do31.12.2022 (za 2 roky)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021, okrem čl. I bodu 41, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2023 Delená účinnosť
01.01.2021 - 31.12.2022 Aktuálne znenie