Zákon č. 353/2020 Z. z.Zákon o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením a o doplnení zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.12.2020
Najbližšie účinné znenie 01.01.2021

353

ZÁKON

z 24. novembra 2020

o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením a o doplnení zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

(1) Od 1. januára 2021 zaniká povinnosť platiť osobitný odvod bankou a pobočkou zahraničnej banky; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 4 až 7.

(2) Zostatok finančných prostriedkov osobitného odvodu zostáva po vysporiadaní podľa odseku 5 štátnym finančným aktívom.1)

(3) Konania o uložení povinnosti uhradiť neuhradenú splátku osobitného odvodu alebo jej časť a konania o uložení pokuty právoplatne neukončené do 31. decembra 2020 sa dokončia podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(4) Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky zistí, že uhradila splátku osobitného odvodu podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vyššej výške, ako bola povinná, do 31. marca 2021 informuje o tom Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ďalej len „úrad“).2) Ak úrad zistí, že banka alebo pobočka zahraničnej banky uhradila splátku osobitného odvodu podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vyššej výške, ako bola povinná, do 31. marca 2021 informuje o tom banku alebo pobočku zahraničnej banky. Rozdiel súm uhradenej splátky osobitného odvodu a splátky osobitného odvodu, ktorú bola banka alebo pobočka zahraničnej banky povinná uhradiť, úrad banke alebo pobočke zahraničnej banky vráti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia informácie podľa prvej vety alebo druhej vety.

(5) Ak bola uhradená splátka osobitného odvodu podľa odseku 4 prevedená na príslušný účet štátnych finančných aktív podľa § 5 ods. 3 druhej vety zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií Slovenskej republiky je oprávnené štátne finančné aktíva znížiť o sumu rovnajúcu sa rozdielu podľa odseku 4 tretej vety, ktorú zašle na základe žiadosti úradu na účet určený úradom.

(6) Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky uhradila v roku 2020 splátku osobitného odvodu, ktorá sa podľa osobitného predpisu3) neuhrádzala, úrad jej takúto uhradenú splátku vráti, ak banka alebo pobočka zahraničnej banky úrad o jej vrátenie požiada do 31. marca 2021.

(7) Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky uhradila splátku osobitného odvodu podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nižšej výške, ako bola povinná, na postup úradu sa použije § 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; postup podľa § 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa použije aj na účely preverovania správnosti výšky uhradeného osobitného odvodu podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(8) Právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 je

a) oprávnená vykonávať činnosť až do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich z odkupovania pohľadávok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020,

b) povinná znižovať vlastné zdroje financovania vo výške príjmov z ich použitia podľa § 4 ods. 3 tretej vety zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a previesť ich bezodkladne do štátnych finančných aktív.

(9) Právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu je povinná uplatňovať voči dlžníkom vymáhateľné pohľadávky, ktoré vznikli z jej činnosti podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, spolu s úrokom vo výške 2 % ročne až do splatenia pohľadávok; to neplatí, ak je dlžník z iného právneho dôvodu povinný platiť úrok v inej výške.

§ 2

Zrušujú sa:

1. zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 281/2016 Z. z. a zákona č. 463/2019 Z. z.,

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2015 Z. z. na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.


Čl. II

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z., zákona č. 156/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 264/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 30b ods. 13 a § 30e sa na konci pripája táto veta:

„Ustanovenie prvej vety sa použije, ak sa odklad splátok povolil pred 1. januárom 2021 a trvá aj po 31. decembri 2020.“.

2. V § 30j ods. 12 a 16 sa na konci pripája táto veta:

„Ustanovenie prvej vety sa použije, ak sa odklad splácania úveru povolil pred 1. januárom 2021 a trvá aj po 31. decembri 2020.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

2) § 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 30p zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 198/2020 Z. z.