Zákon č. 351/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 5 a 6, § 88 a 93 v bode 10 a § 106g v bode 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.