Zákon č. 340/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 28.11.2020
Účinnosť od 28.06.2021 do31.12.2021 (za 25 dní)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 38, 42 až 58, 61 až 117, § 122yd v bode 118, bodov 119 a 120, čl. II a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 29. decembra 2020, čl. I bodov 39 až 41, ktoré nadobúdajú účinnosť 28. júna 2021, a čl. I bodov 59 a...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2022 Delená účinnosť
28.06.2021 - 31.12.2021 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
29.12.2020 - 27.06.2021 Delená účinnosť
28.11.2020 - 28.12.2020

Pôvodný predpis

28.11.2020