Vyhláška č. 317/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov

Platnosť od 13.11.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2020 okrem čl. I bodov 1, 3 až 8, 10 až 12, 14 až 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.