Zákon č. 294/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.10.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. októbra 2020 okrem čl. I prvého bodu a druhého bodu a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.