Vyhláška č. 292/2020 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

Platnosť od 27.10.2020
Účinnosť od 01.01.2021 do31.12.2021 (za 5 mesiacov)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2022 Delená účinnosť
01.01.2021 - 31.12.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.10.2020