Vyhláška č. 29/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 224/2020 Z. z.)

Platnosť od 20.02.2020
Účinnosť od 01.09.2020 do31.08.2021 (za 1 mesiac)
Redakčná poznámka

Účinnosť bola zmenená vyhláškou č. 224/2020 Z. z. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020 okrem čl. I prílohy č. 3 v bode 27, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2020, a bodov 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, § 41e v bode 25 a prílohy č. 2, 2b a 2c v bode 27, kt...