Vyhláška č. 29/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.02.2020
Účinnosť od 01.04.2020 do31.08.2020 (za 24 dní)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020 okrem čl. I bodov 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, § 41e v bode 25 a bodu 27, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020.