Zákon č. 279/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 09.10.2020
Účinnosť od 01.11.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

09.10.2020