Vyhláška č. 266/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 29.09.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2020, okrem čl. I bodov 1 a 2, 4 až 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

OBSAH