Oznámenie č. 251/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Správnej rady Európskej patentovej organizácie

Platnosť od 11.09.2020
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. júna 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudlo platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júna 2020.

251

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie z 28. mája 2020 v Mníchove bolo dočasne pozastavené uplatňovanie pravidla 51 ods. 2 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) (oznámenie č. 47/2008 Z. z.), týkajúceho sa príplatku podľa článku 2 ods. 1 bodu 5 Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z., oznámenie č. 163/2009 Z. z., oznámenie č. 63/2010 Z. z., oznámenie č. 64/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 117/2012 Z. z., oznámenie č. 69/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 239/2016 Z. z., oznámenie č. 256/2018 Z. z., oznámenie č. 12/2020 Z. z., oznámenie č. 58/2020 Z. z. a oznámenie č. 59/2020 Z. z.).

Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. júna 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudlo platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júna 2020.


ROZHODNUTIE SPRÁVNEJ RADY EURÓPSKEJ PATENTOVEJ ORGANIZÁCIE
z 28. mája 2020,

ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie pravidla 51 ods. 2 Európskeho patentového dohovoru, týkajúceho sa príplatku podľa článku 2 ods. 1 bodu 5 Poplatkového poriadku

SPRÁVNA RADA EURÓPSKEJ PATENTOVEJ ORGANIZÁCIE,

s ohľadom na Európsky patentový dohovor (ďalej len „EPD“), najmä čl. 33 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. d),

na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu,

s ohľadom na stanovisko Rozpočtového a finančného výboru,

s ohľadom na mimoriadnu celosvetovú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Platba príplatku za oneskorené zaplatenie udržiavacieho poplatku za európsku patentovú prihlášku (pravidlo 51 ods. 2 EPD), ktorý je uvedený v článku 2 ods. 1 bode 5 Poplatkového poriadku, sa pozastavuje odo dňa nadobudnutia platnosti tohto rozhodnutia do 31. augusta 2020.

Článok 2

1. Toto rozhodnutie nadobudne platnosť 1. júna 2020.

2. Článok 1 tohto rozhodnutia sa uplatňuje na európske patentové prihlášky, v súvislosti s ktorými sa udržiavací poplatok podľa článku 86 ods. 1 EPD stal splatným 15. marca 2020 alebo po tomto dni a nebol zaplatený v deň splatnosti.

V Mníchove 28. mája 2020

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION
of 28 May 2020

temporarily suspending the application of Rule 51, paragraph 2, EPC with respect to the additional fee, as referred to in Article 2, paragraph 1, item 5, of the Rules relating to Fees

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as "EPC") and in

particular Article 33(1)(c) and (2)(d) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

In view of the extraordinary global situation caused by the COVID-19 pandemic,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The additional fee for belated payment of a renewal fee for the European patent application (Rule 51, paragraph 2, EPC) referred to in Article 2, paragraph 1, item 5, of the Rules relating to Fees is waived as from the entry into force of this decision until 31 August 2020.

Article 2

1. This decision will enter into force on 1 June 2020.

2. Article 1 of the present decision applies to European patent applications in respect of which a renewal fee pursuant to Article 86, paragraph 1, EPC falls due on or after 15 March 2020 and has not been paid on the due date.

Done at Munich, 28 May 2020