Nariadenie vlády č. 235/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Platnosť od 02.09.2020
Účinnosť od 01.10.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2020 Aktuálne znenie