Zákon č. 218/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa v súvislosti s ochorením COVID-19 dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 05.08.2020
Účinnosť od 05.08.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.08.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

05.08.2020