Vyhláška č. 181/2020 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

Platnosť od 01.07.2020
Účinnosť od 01.09.2020 do31.12.2020 (za 2 mesiace)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2020 okrem 9. a 101. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.