Zákon č. 134/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 26.05.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem a) čl. I bodov 7, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24 a 26, čl. III až VII, čl. VIII bodu 1, čl. IX, čl. X, čl. XI bodov 1, 4, 5 a čl. XIII až XV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020, b) čl. I bodov 10, 12 a 27 a čl. VII...