Opatrenie č. 100/2020 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov

Platnosť od 30.04.2020
Účinnosť od 01.05.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2020 Aktuálne znenie