Oznámenie č. 7/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 18. decembra 2018 č. 18/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu

Platnosť od 09.01.2019
Účinnosť od 09.01.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2019 okrem čl. I. bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 10. marca 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.01.2019 Aktuálne znenie