Vyhláška č. 60/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení

Platnosť od 28.02.2019
Účinnosť od 01.03.2019