Zákon č. 55/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 26.02.2019
Účinnosť od 16.06.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2019 okrem čl. II a čl. III bodov 16, 19 a 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a čl. I bodov 1, 38 až 55, 61, 62, 64, 65, 76 až 107, ktoré nadobúdajú účinnosť 16. júna 2020.