Zákon č. 467/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 426/2020 Z. z., 426/2020 Z. z.)

Platnosť od 27.12.2019
Účinnosť od 01.04.2021 do31.12.2022 (za 1 rok)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 1 až 8, 11, 12 a 15, čl. II až IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, a čl. I bodov 9, 13 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023. Po novele č. 426/2020 Z. z. Tento zákon nadobúda účinnosť 1...