Vyhláška č. 446/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020

Platnosť od 20.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

446

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2019,

ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020 je uvedený v prílohe.

§ 2

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2020 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za január 2020.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Andrea Kalavská v. r.


Príloha k vyhláške č. 446/2019 Z. z.

ZOZNAM FARMACEUTICKO-NÁKLADOVÝCH SKUPÍN NA ROK 2020

Číslo
farmaceuticko-
nákladovej
skupiny
Kód
farmaceuticko-
nákladovej
skupiny
Názov farmaceuticko-
nákladovej skupiny podľa
choroby alebo spôsobu liečby
ATC skupinaKód asociovaný
s priradenými
diagnózami podľa
Medzinárodnej
klasifikácie chorôb –
MKCH – 10. revízie
1.ASTAstmaR03 okrem (R03AC18, R03AK03, R03BB, R03BC01, R03CC13, R03CC02)J40 – J47
2.
AUT
Autoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbouL04AA11, L04AA24, L04AA26, L04AA32, L04AA33, L04AB, L04ACK50 – K52, L40, M05 – M09, M30 – M36, M45
3.CFPCystická fibróza a/alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasuJ01GB01, J01XB01, R05CB13E84
4.CNSOchorenie mozgu/miechyL03AB07, L03AB08, L03AB13, L03AX13, L04AA23, L04AA27, L04AA31, L04AA34, M03BX01, M03BX02, N07XX09G35 – G37, G80 – G83, I60 – I69
5.COPCHOCHP/ťažká astmaR03AC18, R03AK03, R03BBJ40 – J47
6.DM1Diabetes typu IA10AE10 – E14
7.DMHDiabetes s hypertenziou(A10A a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09]) alebo (A10B a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09])I10 – I25
8.HEMHemofíliaB02BD okrem B02BD01D66 – D68
9.HORHormonálna onkoliečbaL02C00 – D48
10.KVSSrdcové chorobyC01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01I20 – I52
11.ONKMalignityL01 okrem (L01BA01), L03AA, L04AX04C00 – D48
12.PAHPrimárna pľúcna hypertenziaB01AC11, B01AC21, C02KX, G04BE03I27.0
13.PARParkinsonova chorobaN04BG20, G21, G22
14.RASLiečba rastovým hormónomH01AC01E23, Q96
15.RENRenálne zlyhanieB03X, V03AEN17 – N19, D46

Vysvetlivky:

1. ATC skupina je anatomicko-terapeuticko-chemická skupina liečiv.

2. Ak je v stĺpci ATC skupina uvedených viacero ATC skupín oddelených čiarkou, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak sa dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v úhrne vo všetkých týchto ATC skupinách.

3. Ak je ATC skupina definovaná reťazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahŕňa všetky ATC kódy, ktoré sa začínajú týmto reťazcom.