Vyhláška č. 438/2019 Z. z.Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Platnosť od 19.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020