Zákon č. 390/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 21.11.2019
Účinnosť od 01.10.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I až IV, čl. V bodov 2 až 6 a 8 až 12, čl. VI až XIV a čl. XVI až XIX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2020.