Zákon č. 369/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 18.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 21, 24, 30 a 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.