Zákon č. 343/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 158/2020 Z. z.)

Platnosť od 25.10.2019
Účinnosť od 01.07.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019 okrem čl. I. prvého až tretieho bodu a šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a okrem čl. I štvrtého a piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020.