Vyhláška č. 31/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov

Platnosť od 08.02.2019
Účinnosť od 15.02.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

08.02.2019