Zákon č. 234/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 31.07.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2020 (za 3 mesiace)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 1 až 14 a 19 až 28, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021 Delená účinnosť
01.01.2020 - 31.12.2020 Aktuálne znenie