Zákon č. 221/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 22.07.2019
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 okrem čl. I prvého, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu, čl. IV prvého, tretieho až piateho bodu, čl. V, čl. VII, čl. XI, čl. XIV, čl. XV prvého, druhého a štvrtého bodu, čl. XVI druhého bodu, čl. XVII prvého a tretieho bod...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.12.2019 - 31.12.2020 Delená účinnosť
01.09.2019 - 30.11.2019

Pôvodný predpis

22.07.2019