Oznámenie č. 191/2019 Z. z.Oznámenie o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Platnosť od 08.07.2019
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky príloh A a B nadobudli platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom 14 ods. 3 dohody ADR a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.