Vyhláška č. 189/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu

Platnosť od 04.07.2019
Najbližšie účinné znenie 15.07.2019

189

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 26. júna 2019,

ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 139/2019 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie dispečingu sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 3

Podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 4

Podrobnosti o označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 5

Vzor žiadanky na prepravu ambulanciou dopravnej zdravotnej služby je uvedený v prílohe č. 5.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2019.


Andrea Kalavská v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 189/2019 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIE DOPRAVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

A. Materiálno-technickým vybavením ambulancie dopravnej zdravotnej služby typu A určenej na prevoz osoby1) je

1. rádiokomunikačné zariadenie alebo mobilný telefón,

2. GPS monitoring,

3. polohovateľné nosidlo so sklopným polohovacím podvozkom a s bezpečnostnými popruhmi pre osobu – odporúčaná nosnosť minimálne 180 kg,

4. transportné kreslo alebo schodolez,

5. automatický externý defibrilátor (AED),

6. vak prvej pomoci obsahujúci

a) esmarchovo škrtidlo,

b) fixačný golier,

c) fixačnú dlahu na hornú končatinu, na opakované použitie – krátku,

d) fixačnú dlahu na dolnú končatinu, na opakované použitie – dlhú,

e) pinzetu,

f) dýchaciu masku,

g) multifunkčný záchranársky peán,

h) tlakový obväz 3 ks,

i) elastický obväz, šírka 6 cm 3 ks,

j) hydrofilový obväz 3 ks,

k) sterilné štvorce 5 ks,

l) trojrohú šatku 2 ks,

m) pruban rôznej veľkosti 1 ks,

n) izotermickú fóliu 2 ks,

o) leukoplast 1 ks,

p) chirurgické jednorazové rukavice,

q) jednorazové vrecká na zvracanie,

r) dezinfekčný roztok,

s) preväzové nožnice,

t) nesterilné rukavice 5 párov,

u) jednorazovú rúšku,

v) dezinfekčný prostriedok na ruky.

B. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorý spĺňa materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby podľa písmena A, môže zabezpečiť prepravu chodiacej osoby alebo prepravu biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie aj ambulanciou dopravnej zdravotnej služby, vo vyhotovení špeciálne vozidlo s druhom karosérie uvedeným v osobitnom predpise,2) ktorá je vybavená podľa písmena A bodov 1, 2, 5 a 6.

1. Počet ambulancií dopravnej zdravotnej služby podľa písmena A tvorí najmenej 80 % z celkového počtu ambulancií dopravnej zdravotnej služby u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby.

2. Pri preprave biologického materiálu určeného na vyšetrenie je ambulancia dopravnej zdravotnej služby podľa písmen A a B vybavená autochladničkou s možnosťou zapojenia do elektrickej siete ambulancie dopravnej zdravotnej služby.

C. 1. Ambulancia dopravnej zdravotnej služby je personálne zabezpečená vodičom, ktorý má najmenej 21 rokov, spĺňa podmienky vedenia vozidla príslušnej kategórie s právom prednostnej jazdy a je preškoľovaný v akreditovanom kurze prvej pomoci každých 12 mesiacov v rozsahu najmenej 8 hodín príslušnou akreditovanou inštitúciou.

2. Pri preprave vopred nahlásenej imobilnej osoby na základe žiadanky na prepravu vystavenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorej zdravotný stav si vyžaduje asistenciu viacerými zamestnancami ambulancie dopravnej zdravotnej služby, je ambulancia dopravnej zdravotnej služby zabezpečená ďalšími zamestnancami na poskytnutie prepravy takejto osoby; ďalším zamestnancom ambulancie dopravenej zdravotnej služby na poskytnutie asistencie je osoba, ktorá má najmenej 18 rokov a ktorá je preškoľovaná v akreditovanom kurze prvej pomoci každých 12 mesiacov v rozsahu najmenej 8 hodín príslušnou akreditovanou inštitúciou.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 189/2019 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE DISPEČINGU

A. Základné funkčné priestory dispečingu tvoria

1. dispečing označený nápisom „Dispečing ambulancie dopravnej zdravotnej služby“, ktorý má

a) miestnosť dispečera podľa osobitného predpisu,3)

b) dennú miestnosť s kuchynskou linkou,

c) šatňu, umývadlo, toaletu, sprchovací kút,

d) priestor s výlevkou na upratovanie a čistiacimi potrebami,

2. stanica ambulancie dopravnej zdravotnej služby1) označená nápisom „Stanica ambulancie dopravnej zdravotnej služby“, ktorá má

a) miestnosť s kuchynskou linkou,

b) šatňu, umývadlo, toaletu, sprchovací kút,

c) priestor s výlevkou na upratovanie a čistiacimi potrebami,

d) príručný sklad vybavený pomôckami na prepravu vopred nahlásených imobilných osôb, na prepravu vopred nahlásených nadrozmerných osôb a na prepravu vopred nahlásených detí v jednotlivých vekových obdobiach podľa osobitného predpisu,4) zdravotníckymi pomôckami, vákuovým matracom na prepravu osoby a vakom prvej pomoci,

3. odstavné a parkovacie plochy,5)

4. priestory na umývanie, dezinfekciu a údržbu ambulancií dopravnej zdravotnej služby; tieto priestory môžu byť zabezpečené zmluvným vzťahom s iným pracoviskom.

Stanice ambulancie dopravnej zdravotnej služby a odstavné a parkovacie plochy môžu byť umiestnené aj mimo miesta prevádzkovania dispečingu.

B. Materiálno-technické vybavenie

1. dispečingu tvorí

a) technické zabezpečenie na nepretržité telekomunikačné prepojenie s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a na prenos informácií vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie dopravnej zdravotnej služby,

b) telefónna linka na prevzatie požiadaviek na prepravu,

c) technické zabezpečenie na spojenie s ambulanciami dopravnej zdravotnej služby,

d) technické zabezpečenie na nahrávanie prichádzajúcich hovorov a odchádzajúcich hovorov,

e) pracovný stôl,

f) stolička,

g) uzamykacia skriňa,

h) počítač s pripojením na internet,

2. stanice ambulancie dopravnej zdravotnej služby tvorí

a) technické zabezpečenie na spojenie s dispečingom,

b) pracovný stôl,

c) stolička,

d) uzamykacia skriňa na evidenciu a archiváciu záznamov o preprave a žiadaniek na prepravu.

C. Personálne zabezpečenie dispečingu tvorí najmenej jeden operátor dispečingu s ukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorý je preškoľovaný v akreditovanom kurze prvej pomoci každých 12 mesiacov v rozsahu najmenej 8 hodín príslušnou akreditovanou inštitúciou, a to v každej pracovnej zmene pri zabezpečení nepretržitej prevádzky dispečingu.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 189/2019 Z. z.

PODROBNOSTI O OZNAČOVANÍ AMBULANCIE DOPRAVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

Príloha č. 4 k vyhláške č. 189/2019 Z. z.

PODROBNOSTI O OZNAČOVANÍ OCHRANNÝCH ODEVOV ZAMESTNANCOV AMBULANCIE DOPRAVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

Na ochrannom odeve6) zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby je

1. vpredu na ľavej strane hrudníka alebo pravej strane hrudníka umiestnená menovka s menom, priezviskom, znakom dopravnej zdravotnej služby podľa prílohy č. 3 písm. B a názvom poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby,

2. na chrbte umiestnený nápis „DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 189/2019 Z. z.

Poznámky pod čiarou

1) STN EN 1789 + A2 Vozidlá záchrannej zdravotnej služby a ich vybavenie. Cestné ambulancie.

2) Príloha č. 1 ods. 16 písm. c) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla.

3) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

4) § 4 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 241/2014 Z. z.

5) STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel.

6) STN EN 1789+A2 Vozidlá záchrannej zdravotnej služby a ich vybavenie. Cestné ambulancie.