Vyhláška č. 189/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu

Platnosť od 04.07.2019
Účinnosť od 15.07.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

04.07.2019