Zákon č. 188/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.

Platnosť od 01.07.2019
Účinnosť od 01.07.2019