Opatrenie č. 183/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Platnosť od 20.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019

OBSAH