Opatrenie č. 182/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

Platnosť od 20.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019 do31.12.2019
Zrušený 411/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019, okrem čl. I bodov 3, 4, 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2019 - 31.12.2019