Vyhláška č. 178/2019 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z.

Platnosť od 20.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019 do31.12.2019 (za 19 dní)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2019 okrem čl. I siedmeho bodu a ôsmeho bodu § 10a, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.