Oznámenie č. 177/2019 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 12. júna 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk (č.258/2016 Z. z.)

Platnosť od 19.06.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.