Opatrenie č. 176/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Platnosť od 19.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019

OBSAH