Oznámenie č. 17/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 18. decembra 2018 č. 17/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu

Platnosť od 16.01.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 10. marca 2019.