168

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. mája 2019,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1, § 40 ods. 5, § 91 ods. 2, § 93 ods. 6 a § 315 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Zoznam colných úradov

Zoznam colných úradov, ich sídla a územné obvody sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

Náležitosti úradného záznamu o vykonaní prehliadky osoby

Úradný záznam o vykonaní prehliadky osoby obsahuje

a) miesto a čas vykonania prehliadky osoby,

b) meno, priezvisko a hodnosť ozbrojeného príslušníka finančnej správy (§ 71 ods. 6 zákona), ktorý prehliadku osoby vykonal,

c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo osobného dokladu prehliadanej osoby, ak sa dajú zistiť,

d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nezúčastnenej osoby (§ 40 ods. 3 zákona), ak bola prítomná na prehliadke osoby uvedenej v písmene c),

e) údaj o pohlaví osôb uvedených v písmenách b) až d),

f) dôvody vykonania prehliadky osoby,

g) informáciu o uplatnení výzvy ozbrojeného príslušníka finančnej správy na vydanie tovaru alebo veci, ktoré podliehajú colnému dohľadu, daňovému dozoru alebo dohľadu podľa osobitných predpisov,1) a informáciu o výsledku uplatnenia výzvy,

h) informáciu o odložení jednotlivých súčastí odevu prehliadanej osoby,

i) informácie o prikázaní lekárskej prehliadky a o vykonaní lekárskej prehliadky,

j) dôvody vykonania lekárskej prehliadky, ak bola prikázaná,

k) informáciu o tom, že prehliadaná osoba bola oboznámená s dôvodmi vykonania prehliadky osoby,

l) informáciu o tom, že prehliadaná osoba bola oboznámená s dôvodmi vykonania lekárskej prehliadky, ak bola prikázaná,

m) výsledok prehliadky osoby vrátane výsledku lekárskej prehliadky, ak je v čase vyhotovenia úradného záznamu k dispozícii,

n) dátum a podpis osôb uvedených v písmenách b) až d),

o) iné dôležité skutočnosti, ktoré vyplynuli z prehliadky osoby.

§ 3

Náležitosti zápisnice o súhlase nezúčastnenej osoby na prehliadke

Zápisnica o súhlase nezúčastnenej osoby na prehliadke obsahuje

a) miesto a čas konania prehliadky osoby,

b) meno, priezvisko a hodnosť ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý prehliadku osoby vykoná,

c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo osobného dokladu prehliadanej osoby, ak sa dajú zistiť,

d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nezúčastnenej osoby,

e) údaj o pohlaví osôb uvedených v písmenách b) až d),

f) vyhlásenie o súhlase nezúčastnenej osoby s účasťou na prehliadke osoby uvedenej v písmene c),

g) dátum a podpis osôb uvedených v písmenách b) a d).

§ 4

Služobný preukaz a služobný odznak

Vzor služobného preukazu príslušníka finančnej správy je uvedený v prílohe č. 2 a vzor služobného odznaku príslušníka finančnej správy je uvedený v prílohe č. 3.

Podrobnosti o služobnej rovnošate a jej nosení

§ 5

Služobná rovnošata príslušníkov finančnej správy

(1) Služobnú rovnošatu ozbrojeného príslušníka finančnej správy v základnej úprave tvoria:

a) sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, nohavice vychádzkové svetlozelenej farby, čiapka olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a poltopánky čiernej farby,

b) bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, nohavice svetlozelenej farby, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a topánky nízke čiernej farby.

(2) Služobnú rovnošatu neozbrojeného príslušníka finančnej správy v základnej úprave tvorí sako olivovozelenej farby alebo bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, nohavice vychádzkové svetlozelenej farby, čiapka olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a poltopánky čiernej farby.

(3) Služobnú rovnošatu ozbrojeného príslušníka finančnej správy v letnej úprave tvoria

a) nohavice vychádzkové svetlozelenej farby, čiapka olivovozelenej farby, košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a poltopánky čiernej farby,

b) nohavice svetlozelenej farby, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a topánky nízke čiernej farby.

(4) Služobnú rovnošatu neozbrojeného príslušníka finančnej správy v letnej úprave tvoria nohavice vychádzkové svetlozelenej farby, čiapka olivovozelenej farby, košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a poltopánky čiernej farby.

(5) Služobnú rovnošatu ozbrojeného príslušníka finančnej správy v zimnej úprave tvoria:

a) sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, nohavice vychádzkové svetlozelenej farby, čiapka olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby, poltopánky čiernej farby, šál olivovozelenej farby, rukavice kožené čiernej farby a bunda zimná olivovozelenej farby,

b) bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, nohavice svetlozelenej farby alebo nohavice zimné svetlozelenej farby, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby alebo ponožky zimné olivovozelenej farby, topánky vysoké čiernej farby, šál olivovozelenej farby, rukavice kožené čiernej farby a bunda zimná olivovozelenej farby alebo bunda nepremokavá zimná olivovozelenej farby.

(6) Služobnú rovnošatu neozbrojeného príslušníka finančnej správy v zimnej úprave tvorí sako olivovozelenej farby alebo bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, nohavice vychádzkové svetlozelenej farby, čiapka olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby alebo ponožky zimné olivovozelenej farby, poltopánky čiernej farby alebo topánky zimné čiernej farby, šál olivovozelenej farby, rukavice kožené čiernej farby a bunda zimná olivovozelenej farby.

(7) Služobnú rovnošatu ozbrojenej príslušníčky finančnej správy v základnej úprave tvoria:

a) sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, sukňa svetlozelenej farby alebo nohavice vychádzkové svetlozelenej farby, klobúčik olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby a topánky čiernej farby,

b) bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, nohavice svetlozelenej farby, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a topánky nízke čiernej farby.

(8) Služobnú rovnošatu neozbrojenej príslušníčky finančnej správy v základnej úprave tvorí sako olivovozelenej farby alebo bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, sukňa svetlozelenej farby alebo nohavice vychádzkové svetlozelenej farby, klobúčik olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a topánky čiernej farby.

(9) Služobnú rovnošatu ozbrojenej príslušníčky finančnej správy v letnej úprave tvoria:

a) sukňa svetlozelenej farby alebo nohavice vychádzkové svetlozelenej farby, klobúčik olivovozelenej farby, košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby a topánky čiernej farby,

b) nohavice svetlozelenej farby, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a topánky nízke čiernej farby.

(10) Služobnú rovnošatu neozbrojenej príslušníčky finančnej správy v letnej úprave tvorí sukňa svetlozelenej farby alebo nohavice vychádzkové svetlozelenej farby, klobúčik olivovozelenej farby, košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby a topánky čiernej farby.

(11) Služobnú rovnošatu ozbrojenej príslušníčky finančnej správy v zimnej úprave tvoria:

a) sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, sukňa svetlozelenej farby alebo nohavice vychádzkové svetlozelenej farby, klobúčik olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, topánky čiernej farby, šál olivovozelenej farby, rukavice kožené čiernej farby a bunda zimná olivovozelenej farby alebo bunda nepremokavá zimná olivovozelenej farby,

b) bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, nohavice svetlozelenej farby alebo nohavice zimné svetlozelenej farby, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby alebo ponožky zimné olivovozelenej farby, topánky vysoké čiernej farby, šál olivovozelenej farby, rukavice kožené čiernej farby a bunda zimná olivovozelenej farby alebo bunda nepremokavá zimná olivovozelenej farby.

(12) Služobnú rovnošatu neozbrojenej príslušníčky finančnej správy v zimnej úprave tvorí sako olivovozelenej farby alebo bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, sukňa svetlozelenej farby alebo nohavice vychádzkové svetlozelenej farby, klobúčik olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby alebo ponožky zimné olivovozelenej farby, topánky čiernej farby alebo topánky zimné čiernej farby, šál olivovozelenej farby, rukavice kožené čiernej farby a bunda zimná olivovozelenej farby.

(13) Pri výkone štátnej služby možno namiesto

a) saka nosiť rovnošatovú vestu olivovozelenej farby,

b) bundy na prechodné obdobie olivovozelenej farby nosiť bundu na prechodné obdobie reflexnej žltej farby alebo bundu na prechodné obdobie svetlozelenej farby,

c) bundy nepremokavej zimnej olivovozelenej farby nosiť bundu nepremokavú zimnú reflexnej žltej farby alebo bundu nepremokavú zimnú svetlozelenej farby.

(14) Pri výkone štátnej služby ozbrojeného príslušníka finančnej správy v teréne alebo v znečistenom prostredí možno nosiť služobnú rovnošatu, ktorú tvoria nohavice vzor 2007 olivovozelenej farby a bunda vzor 2007 olivovozelenej farby, tričko s krátkymi rukávmi olivovozelenej farby, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, ponožky olivovozelenej farby, bunda nepremokavá zimná olivovozelenej farby a topánky vysoké čiernej farby alebo topánky nízke čiernej farby.

(15) Súčasťou služobnej rovnošaty je opasok kožený čiernej farby a topánky hladkého vyhotovenia, bez ozdôb a ozdobných švov. Dámska obuv môže mať podpätky vysoké najviac šesť centimetrov.

(16) Pri slávnostných príležitostiach je súčasťou služobnej rovnošaty namiesto košele svetlobéžovej farby košeľa bielej farby.

(17) Zoznam súčastí a doplnkov služobnej rovnošaty je uvedený v prílohách č. 4 až 7.

(18) Pri výkone štátnej služby sa na služobnej rovnošate ozbrojeného príslušníka finančnej správy nosí hodnostné označenie; to neplatí, ak ide o ozbrojeného príslušníka finančnej správy podľa odseku 19.

(19) Pri výkone štátnej služby v služobnej rovnošate sa na služobnej rovnošate duchovného príslušníkov finančnej správy, ktorý je ozbrojeným príslušníkom finančnej správy, nosí rozlišovací znak duchovného príslušníkov finančnej správy.

(20) Hodnostné označenie pre práporčícku hodnosť [§ 94 ods. 2 písm. a) zákona] je striebornej farby, pre dôstojnícku hodnosť a generálsku hodnosť [§ 94 ods. 2 písm. b) a c) zákona] je zlatej farby.

(21) Pri výkone štátnej služby v služobnej rovnošate sa na služobnej rovnošate nosí viditeľne identifikačné číslo. Identifikačné číslo je číselný rad pozostávajúci zo štyroch číslic.

(22) Pri výkone štátnej služby v služobnej rovnošate sa na služobnej rovnošate nosí aj odznak absolventa, ak príslušník finančnej správy absolvoval vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

(23) Názvy hodností, hodnostné označenia, grafické zobrazenie rozlišovacieho znaku duchovného príslušníkov finančnej správy, grafické zobrazenie odznaku so štátnym znakom Slovenskej republiky, grafické zobrazenie znaku „Merkúr“, grafické zobrazenie znaku finančnej správy, grafické zobrazenie označenia „COLNÍK CUSTOMS“ a grafické zobrazenie odznaku absolventa sú uvedené v prílohe č. 8.

§ 6

(1) Hodnostné označenie ozbrojeného príslušníka finančnej správy alebo rozlišovací znak duchovného príslušníkov finančnej správy sú umiestnené na podložke a náplecníkoch.

(2) Podložka je umiestnená v pravej hornej časti bundy na prechodné obdobie, bundy zimnej, bundy nepremokavej zimnej, pulóvra, trička s krátkymi rukávmi a bundy vzor 2007.

(3) Náplecníky sú umiestnené na

a) saku,

b) košeli s krátkymi rukávmi,

c) rovnošatovej veste.

(4) Odznak so štátnym znakom Slovenskej republiky je umiestnený na

a) čiapke,

b) klobúčiku,

c) čiapke so šiltom.

(5) Ozdobná lemovka čiapky je umiestnená na svetlozelenom okolku nad štítkom čiapky a upína sa na gombíky umiestnené po bokoch čiapky na spodnom okraji okolku.

(6) Na horných chlopniach saka je umiestnený

a) znak „Merkúr“,

b) lipové ratolesti.

(7) Znak „Merkúr“ je umiestnený v zvislej polohe širšou stranou nahor.

(8) Znak „Merkúr“ striebornej farby je umiestnený na horných chlopniach saka a na pravej strane rovnošatovej vesty nad úrovňou náprsného vrecka

a) strážmajstra, nadstrážmajstra, podpráporčíka, práporčíka a nadpráporčíka,

b) neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý nemá vysokoškolské vzdelanie.

(9) Znak „Merkúr“ zlatej farby je umiestnený na horných chlopniach saka a na pravej strane rovnošatovej vesty nad úrovňou náprsného vrecka

a) podporučíka, poručíka, nadporučíka, kapitána, majora, podplukovníka a plukovníka,

b) neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý má vysokoškolské vzdelanie.

(10) Lipové ratolesti zlatej farby sú umiestnené na horných chlopniach saka generála.

(11) Znakom finančnej správy sa označuje

a) sako,

b) bunda na prechodné obdobie,

c) bunda zimná,

d) bunda nepremokavá zimná,

e) pulóver,

f) košeľa s krátkymi rukávmi,

g) tričko s krátkymi rukávmi,

h) polokošeľa,

i) bunda vzor 2007.

(12) Znak finančnej správy je umiestnený na ľavom rukáve uprostred ramena.

(13) Označenie „COLNÍK CUSTOMS“ striebornej farby je umiestnené na ľavom rukáve uprostred ramena nad znakom finančnej správy

a) strážmajstra, nadstrážmajstra, podpráporčíka, práporčíka a nadpráporčíka,

b) neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý nemá vysokoškolské vzdelanie.

(14) Označenie „COLNÍK CUSTOMS“ zlatej farby je umiestnené na ľavom rukáve uprostred ramena nad znakom finančnej správy

a) podporučíka, poručíka, nadporučíka, kapitána, majora, podplukovníka a plukovníka,

b) neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý má vysokoškolské vzdelanie.

(15) Na saku, rovnošatovej veste a čiapke sú umiestnené gombíky

a) s priemerom 15 mm a znakom „Merkúr“,

b) s priemerom 22 mm a znakom „Merkúr“.

(16) Gombíky sú umiestnené tak, aby znak „Merkúr“ bol na

a) zapínaní saka v zvislej polohe širšou stranou nahor,

b) náplecníkoch tak, aby širšia strana smerovala ku krku,

c) čiapke v zvislej polohe širšou stranou nahor.

(17) Gombíky striebornej farby sú umiestnené na služobnej rovnošate

a) strážmajstra, nadstrážmajstra, podpráporčíka, práporčíka a nadpráporčíka,

b) neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý nemá vysokoškolské vzdelanie.

(18) Gombíky zlatej farby sú umiestnené na služobnej rovnošate

a) podporučíka, poručíka, nadporučíka, kapitána, majora, podplukovníka, plukovníka a generála,

b) neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý má vysokoškolské vzdelanie.

(19) Identifikačné číslo je umiestnené na

a) saku,

b) bunde na prechodné obdobie,

c) bunde zimnej,

d) bunde nepremokavej zimnej,

e) pulóvri,

f) košeli s krátkymi rukávmi,

g) rovnošatovej veste,

h) tričku s krátkymi rukávmi,

i) polokošeli,

j) bunde vzor 2007.

(20) Identifikačne číslo je uvedené na podložke alebo na služobnom odznaku. Podložka s identifikačným číslom je pomocou suchého zipsu umiestnená na ľavej strane súčastí uvedených v odseku 19. Služobný odznak s identifikačným číslom sa pripne na gombík ľavého horného vrecka súčastí uvedených v odseku 19 a gombík sa prekryje chlopňou.

(21) Udelené a zapožičané vyznamenania sú na služobnej rovnošate umiestnené nad ľavým náprsným vreckom v poradí sprava doľava a zhora nadol, a to:

a) štátne vyznamenania,

b) zahraničné štátne vyznamenania,

c) rezortné vyznamenania,

d) zahraničné rezortné vyznamenania,

e) pamätné medaily.

(22) Na saku sú umiestnené vyznamenania alebo stužky vyznamenaní, na bunde sú umiestnené len stužky vyznamenaní.

(23) Odznak absolventa je umiestnený nad úrovňou pravého náprsného vrecka saka a na bunde nad chlopňou pravého náprsného vrecka bundy.

§ 7

Nosenie služobnej rovnošaty

(1) Služobná rovnošata sa nosí v čase služby.

(2) Jednotné ustrojenie príslušníkov finančnej správy sa určuje s prihliadnutím na druh vykonávaných činností a klimatické podmienky vrátane umožnenia výkonu štátnej služby v letnom období bez pokrývky hlavy.

(3) K služobnej rovnošate možno používať ďalšie súčasti služobného výstroja, najmä ochranné, taktické a reflexné prostriedky.

(4) Služobnú rovnošatu a jej súčasti nemožno nosiť spoločne s občianskym odevom.

(5) Sukňa služobnej rovnošaty príslušníčky finančnej správy sa nosí tak, aby spodný okraj sukne bol najviac 5 cm nad kolenami a 10 cm pod kolenami.

(6) K služobnej rovnošate príslušníčky finančnej správy podľa § 5 ods. 7 písm. a), ods. 8, ods. 9 písm. a), ods. 10, ods. 11 písm. a) a ods. 12 sa nosia hladké pančuchy bez švov a vzorovania hnedej farby alebo telovej farby.

(7) Košeľa s krátkymi rukávmi sa nosí s rozopnutým golierovým gombíkom zasunutá do nohavíc alebo do sukne.

(8) Počas cestovania v dopravnom prostriedku možno odložiť pokrývku hlavy; to neplatí, ak príslušník finančnej správy počas jazdy v dopravnom prostriedku vykonáva kontrolu.

(9) V budove sa pokrývka hlavy nosiť nemusí.

(10) Pri výkone štátnej služby možno v odôvodnených prípadoch príslušníkovi finančnej správy, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, povoliť na nevyhnutný čas nosiť namiesto služobnej rovnošaty občiansky odev.

(11) Ak príslušníkovi finančnej správy, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, nebola pri prijatí do služobného pomeru vydaná služobná rovnošata, pri výkone služby je označený reflexnou rukávovou páskou s nápisom „FINANČNÁ SPRÁVA“ na ľavej ruke.

Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby

§ 8

(1) Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby sa zabezpečuje zo stravovacieho zariadenia finančnej správy, zmluvnou formou z prevádzky verejného stravovania alebo nákupom v hotovosti.

(2) Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby sa zabezpečuje podaním najmenej jedného teplého jedla počas 24 hodín.

§ 9

(1) Percentuálny podiel z limitu výdavkov na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby, ktoré znáša štát (§ 315 ods. 3 zákona), na jednotlivé stravné dávky podľa príslušného denného času je

a) 20 % na raňajky,

b) 50 % na obed,

c) 30 % na večeru.

(2) Do limitu výdavkov podľa odseku 1 sa započítavajú aj výdavky na obrúsky, taniere, poháre, tácky, príbor a iný materiál na jednorazové použitie.


§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2019.


Ladislav Kamenický v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

ZOZNAM COLNÝCH ÚRADOV, ICH SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY

Príloha č. 2 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

VZOR

Služobný preukaz príslušníka finančnej správy

Príloha č. 3 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

VZOR

Služobný odznak príslušníka finančnej správy

Príloha č. 4 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

ZOZNAM SÚČASTÍ A DOPLNKOV SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY OZBROJENÉHO PRÍSLUŠNÍKA FINANČNEJ SPRÁVY

1. Sako

2. Nohavice vychádzkové

3. Nohavice

4. Nohavice zimné

5. Bunda na prechodné obdobie

6. Bunda zimná

7. Bunda nepremokavá zimná

8. Pulóver

9. Košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

10. Košeľa s krátkymi rukávmi bielej farby

11. Košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby

12. Košeľa s dlhými rukávmi bielej farby

13. Rovnošatová vesta

14. Náplecníky na sako

15. Náplecníky na košeľu s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

16. Náplecníky na košeľu s krátkymi rukávmi bielej farby

17. Náplecníky na rovnošatovú vestu

18. Hodnostné označenie na sako

19. Hodnostné označenie na pulóver

20. Hodnostné označenie na košeľu s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

21. Hodnostné označenie na košeľu s krátkymi rukávmi bielej farby

22. Hodnostné označenie na rovnošatovú vestu

23. Hodnostné označenie na bundu na prechodné obdobie

24. Hodnostné označenie na bundu zimnú

25. Hodnostné označenie na bundu nepremokavú zimnú

26. Hodnostné označenie na tričko s krátkymi rukávmi

27. Hodnostné označenie na polokošeľu

28. Hodnostné označenie na bundu vzor 2007

29. Ponožky

30. Čiapka

31. Šál

32. Rukavice kožené čiernej farby

33. Ponožky zimné

34. Viazanka

35. Poltopánky čiernej farby

36. Topánky nízke čiernej farby

37. Nohavice vzor 2007

38. Bunda vzor 2007

39. Tričko s krátkymi rukávmi

40. Polokošeľa

41. Čiapka so šiltom

42. Topánky vysoké čiernej farby

43. Opasok kožený čiernej farby

Príloha č. 5 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

ZOZNAM SÚČASTÍ A DOPLNKOV SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY OZBROJENEJ PRÍSLUŠNÍČKY FINANČNEJ SPRÁVY

1. Sako

2. Nohavice vychádzkové alebo sukňa

3. Nohavice

4. Nohavice zimné

5. Bunda na prechodné obdobie

6. Bunda zimná

7. Bunda nepremokavá zimná

8. Pulóver

9. Košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

10. Košeľa s krátkymi rukávmi bielej farby

11. Košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby

12. Košeľa s dlhými rukávmi bielej farby

13. Rovnošatová vesta

14. Náplecníky na sako

15. Náplecníky na košeľu s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

16. Náplecníky na košeľu s krátkymi rukávmi bielej farby

17. Náplecníky na rovnošatovú vestu

18. Hodnostné označenie na sako

19. Hodnostné označenie na pulóver

20. Hodnostné označenie na košeľu s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

21. Hodnostné označenie na košeľu s krátkymi rukávmi bielej farby

22. Hodnostné označenie na rovnošatovú vestu

23. Hodnostné označenie na bundu na prechodné obdobie

24. Hodnostné označenie na bundu zimnú

25. Hodnostné označenie na bundu nepremokavú zimnú

26. Hodnostné označenie na tričko s krátkymi rukávmi

27. Hodnostné označenie na polokošeľu

28. Hodnostné označenie na bundu vzor 2007

29. Ponožky

30. Klobúčik

31. Šál

32. Rukavice kožené čiernej farby

33. Ponožky zimné

34. Viazanka

35. Topánky čiernej farby

36. Topánky nízke čiernej farby

37. Nohavice vzor 2007

38. Bunda vzor 2007

39. Tričko s krátkymi rukávmi

40. Polokošeľa

41. Čiapka so šiltom

42. Topánky vysoké čiernej farby

43. Opasok kožený čiernej farby

Príloha č. 6 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

ZOZNAM SÚČASTÍ A DOPLNKOV SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY NEOZBROJENÉHO PRÍSLUŠNÍKA FINANČNEJ SPRÁVY

1. Sako

2. Nohavice vychádzkové

3. Bunda na prechodné obdobie

4. Bunda zimná

5. Pulóver

6. Košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

7. Košeľa s krátkymi rukávmi bielej farby

8. Košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby

9. Košeľa s dlhými rukávmi bielej farby

10. Rovnošatová vesta

11. Ponožky

12. Ponožky zimné

13. Čiapka

14. Šál

15. Rukavice kožené čiernej farby

16. Viazanka

17. Poltopánky čiernej farby

18. Topánky zimné čiernej farby

19. Opasok kožený čiernej farby

Príloha č. 7 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

ZOZNAM SÚČASTÍ A DOPLNKOV SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY NEOZBROJENEJ PRÍSLUŠNÍČKY FINANČNEJ SPRÁVY

1. Sako

2. Nohavice vychádzkové alebo sukňa

3. Bunda na prechodné obdobie

4. Bunda zimná

5. Pulóver

6. Košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

7. Košeľa s krátkymi rukávmi bielej farby

8. Košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby

9. Košeľa s dlhými rukávmi bielej farby

10. Rovnošatová vesta

11. Ponožky

12. Ponožky zimné

13. Klobúčik

14. Šál

15. Rukavice kožené čiernej farby

16. Viazanka

17. Topánky čiernej farby

18. Topánky zimné čiernej farby

19. Opasok kožený čiernej farby

Príloha č. 8 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

HODNOSTNÉ OZNAČENIA OZBROJENÝCH PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 111 zákona č. 79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.