Zákon č. 156/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 05.06.2019
Účinnosť od 03.09.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.09.2020 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.07.2019 - 02.09.2020